Резултати од Прашалникот за подобрување на условите за пациентите со био потпомогнато оплодување (БПО)-Ин витро

by natasha

На 28.10.2021год. “Здружението До бебе по патот на ИВФ” започна онлајн истражување преку Прашалникот за подобрување на условите за пациентите со био потпомогнато оплодување (БПО)-Ин витро кој беше споделен на нашите платформи на социјалните медиуми.

Онлајн истражувањето и пополнувањето на прашалникот заврши на 05.11.2021год.  Учествуваа 588 испитаници кои остануваат анонимни уште при самото пополнување на прашалникот.

Здружението До бебе по патот на ИВФ им благодари на сите 588 испитаници кои учествуваа. Веруваме дека нашиот збор како пациенти ќе придонесе набрзо за подобрување на условите за ИВФ во РСМ.

Како што ветивме, резултатите т.е. одговорите од испитаниците ќе бидат јавно објавени.

1. Дали имате аплицирано за финансиска поддршка за био потпомогнато оплодување (БПО) – ин витро, преку Фондот за здравствено осигурување (ФЗОМ)?

2.Колку пати имате аплицирано за БПО преку ФЗОМ?

3.Колку ин витро обиди за прво дете имате зад себе, реализирани со поддршка на ваучерите на ФЗОМ?

4.Колку ин витро обиди за прво дете имате зад себе, реализирани со сопствени финансиски средства (приватно)?

5.Дали се имате остварено како родител?

6.Со кој по ред Ин витро обид се остваривте како родител?

7.Дали сметате дека трите ваучери за ин витро постапка од ФЗОМ се доволни за остварување на бременост?

8.Во која возрасна категорија припаѓате?

9.Кое е Вашето место на живеење согласно личните документи?

Берово 3 1%
Битола 26 4%
Богданци 1 0%
Валандово 4 1%
Велес 12 2%
Виница 1 0%
Гевгелија 10 2%
Гостивар 6 1%
Делчево 7 1%
Демир Капија 1 0%
Демир Хисар 1 0%
Кавадарци 13 2%
Кичево 3 1%
Кочани 12 2%
Кратово 3 1%
Крива Паланка 9 2%
Крушево 2 0%
Куманово 24 4%
Македонска Каменица 1 0%
Надвор од Македонија 1 0%
Неготино 9 2%
Охрид 13 2%
Пехчево 1 0%
Прилеп 21 4%
Пробиштип 1 0%
Радовиш 6 1%
Ресен 1 0%
Свети Николе 7 1%
Скопје 328 56%
Струга 7 1%
Струмица 26 4%
Тетово 17 3%
Штип 11 2%
Вкупно 588 100%

10. Кое е Вашето моментално место на престојување (наведете град)?

Берово 2 0%
Битола 27 5%
Богданци 1 0%
Валандово 4 1%
Велес 11 2%
Виница 1 0%
Гевгелија 10 2%
Гостивар 5 1%
Делчево 5 1%
Демир Капија 1 0%
Демир Хисар 1 0%
Кавадарци 13 2%
Кичево 1 0%
Кочани 9 2%
Кратово 2 0%
Крива Паланка 9 2%
Крушево 1 0%
Куманово 23 4%
Македонска Каменица 1 0%
Надвор од Македонија 14 2%
Неготино 9 2%
Охрид 14 2%
Пехчево 1 0%
Прилеп 21 4%
Пробиштип 1 0%
Радовиш 5 1%
Ресен 0 0%
Свети Николе 6 1%
Скопје 334 57%
Струга 7 1%
Струмица 23 4%
Тетово 15 3%
Штип 11 2%
Вкупно 588 100%

*Содржината од резултатите од ова онлај истражување како и самите линкови и секој одговор од испитаниците претставува авторско право на Здружението до бебе по патот на ин витро. Се забранува и одговара за било каква употреба, копирање и умножување без претходно одобрение од Здружението!

Слични содржини